loading...

ชาวนาเฮลั่นประเทศ!!! ธ.ก.ส.โอนเงินสนับสนุน  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว เหยียบ 6 หมื่นล้าน  ครั้งหน้าแจกอีก 4 หมื่นราย เตรียมรับ!ได้เลย (รายละเอียด)

6 กรกฎาคม 2017 | Slide, ข่าวร้อน

Advertisement


loading...


Loading...

ชาวนาเฮลั่นประเทศ!!! ธ.ก.ส.โอนเงินสนับสนุน  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว เหยียบ 6 หมื่นล้าน  ครั้งหน้าแจกอีก 4 หมื่นราย เตรียมรับ!ได้เลย (รายละเอียด)

 

ทาง ธ.ก.ส.ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยสนับสนุนการทำประกันภัยนาข้าวเพื่อดูแลความเสี่ยงให้กับพี่น้องชาวนา ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต ด้วยการสนับสนุนการทำเกษตรแปลงใหญ่ ดูแลเสถียรภาพราคาด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกที่ยุ้งฉาง และโครงการรวบรวมและแปรรูปข้าวเปลือกโดยกระบวนการสหกรณ์ ทำให้ราคาขายข้าวขยับตัวสูงขึ้นปัจจุบันราคาข้าวสูงถึงตันละ 11,200 บาท

 

Advertisement

loading...

โดยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ได้โอนเงินให้แก่เกษตรกร ชาวนา ไปทั่วประเทศแล้วเป็นจำนวน 3,873,289 ราย และเป็นเงินทั้งหมด 32,154 ล้านบาท ใน “โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 หรือเงินไร่ละ 1,000 บาท ส่วนโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 มีเกษตรกรได้รับเงินโอนไปแล้ว จำนวน 3,739,899 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 31,653 ล้านบาท

ทางด้าน นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์  รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ได้เปิดเผยว่า   ส่วนกรณีที่สมาพันธ์เกษตรกรและชมรมชาวนาจังหวัดสงขลาร้องเรียนว่า ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนั้น จากการเร่งตรวจสอบข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว และมีบางส่วนที่ข้อมูลยังไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องตรวจสอบและแก้ไขให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้เร่งดำเนินการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบไป ยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการแล้ว จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปโดยเร็วที่สุด

Advertisement

Advertisement

จากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวของรัฐบาลในหลายโครงการที่มีการเกื้อหนุนกัน นอกจากช่วยลดความเสี่ยงและช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรแล้ว ยังส่งผลให้ราคา ข้าวเปลือกในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นถึงราคาตันละ 9,500 – 11,200 บาท ตามชนิดของข้าว ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉางหรือไม่ได้เข้าร่วมโครงการได้รับโอกาสในการขายข้าวในราคาที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

loading...


Loading...error: